Werking

Tekening: Charlotte BormsIedereen gaat wel eens door een moeilijke periode in zijn leven. Meestal komen we hier weer uit met behulp van onze familie en vrienden of vinden we zelf een oplossing om het probleem te verhelpen. Soms lukt dit moeilijker en blijft het probleem aanslepen.


Psychologische en relationele problemen worden in onze maatschappij vaak onderschat. Je krijgt soms goed bedoelde raad te horen ‘kop op, gewoon die knop omdraaien, . . .’ waar je op dat moment echter niks aan hebt. Soms lijkt alles zo vast te zitten, dat je het gevoel hebt geen lucht meer te krijgen. Professionele hulp inschakelen kan dan zinvol zijn, om terug een opening te creëren.


In de psychologische begeleiding onderzoeken we samen jouw leefwereld, je lijden, innerlijke conflicten en aanhoudende moeilijkheden met anderen.


Pijn, angst, boosheid, onzekerheid en verdriet kunnen hardnekkige vormen aannemen, zoals depressie, angst- en stemmingsstoornissen, pijnlijke relationele problemen, stress en burnout…


In de therapie krijg je de kans om op verhaal te komen. Therapie heeft daarnaast ook tot doel beter opgewassen te raken tegen de frustraties en moeilijkheden die het leven met zich meebrengt. Vanuit een goed inzicht in jezelf, kan je meer zaken van jezelf begrijpen en onder woorden brengen. Dit bevordert het vermogen bewuste keuzes te maken op vlak van liefde, relaties, werk, studies of vrije tijd.


In therapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden.
Hoe werkt een psycholoog?


Ik werk vanuit een psychoanalytisch denkkader. Dit is een vorm van psychotherapie waarbij je ingaat op problemen in het dagelijks leven en de daarin voorkomende affectieve en relationele verstoringen. Deze verstoringen zijn vaak terug te voeren op intrapsychische of interpersoonlijke conflicten. Je klachten worden geïnterpreteerd als een manier van omgaan met problemen.


De band tussen therapeut en patiënt is van wezenlijk belang en wordt met grote zorg aangegaan. Alleen zo kan een doorleefde ervaring ontstaan die een ander licht werpt op het eigen levensverhaal en de gedragspatronen die daarin verschijnen. De sporen van het verleden, maar evenzeer het hier-en-nu en het gericht zijn op de toekomst zijn van gelijkwaardig belang.


In de therapie wordt er gesproken, niet enkel over de klachten maar over alles wat je te binnen schiet en wat je opmerkt bij jezelf. Lichamelijke gewaarwordingen, affectieve belevingen en het denken daarover worden verkend. Ook herinneringen, fantasieën en dromen gidsen dit proces, dat vaak ernstig is, en soms ook speels.


In een eerste verkennend gesprek bespreken we je vraag en gaan we na waarrond je wenst te komen spreken en wat je verwachtingen zijn. Gezien de therapeutische relatie een belangrijk werkinstrument is, dienen deze eerste gesprekken ook om te zien of er voldoende vertrouwen is om een therapeutisch proces aan te gaan. (Soms zijn er meerdere inleidende gesprekken nodig.)


Hierna begint het therapeutisch proces. De sessies vinden over het algemeen plaats met een frequentie van één tot twee maal per week, waarbij een sessie ongeveer 45 minuten duurt. De duur van de therapie wordt in onderling overleg afgesproken en kan zowel kortdurend als langdurend zijn.